Home خانه

بهترین های سال ۱۳۹۶ درولایت لوگر

بهترین های سال ۱۳۹۶ درولایت لوگر

Jawanan Logar 400با توجه به نیاز های سنجیده شده وتشخیص ضروریات علم درسرزمین مان این را دریافتیم که هیچ گامی رابسوی پیشرفت وترقی به جز یاری جستن ازعلم نمیتوان برداشت افغانستان کشوریست غنی ازاستعدادهای خارق العاده ولی نهفته که دراثر کشمکش ها ونابسامانی های موجود دراین سرزمین فرصت مساعد نگردیده است که جوانان ما استعدادهای خویش را به نمایش بگذارند واز این استعدادها استفاده درست صورت گیرد بنا براین انجمن جوانان فعال افتخار دارد که آزمون را تحت عنوان بهترین های سال ۱۳۹۶ درولایت لوگر برگزارنماید تاتوانسته باشد قدمی درراستای آشکار ساختن این استعدادها برداشته شود.

درهمین ارتباط نشست که الیوم چهارشنبه مورخ ۱۷ عقرب سال ۱۳۹۶ تحت ریاست محترم عبدالرحیم (واحدی) معاون این انجمن دایر گردید آقای واحدی ضمن خوش آمدید به حاضرین مجلس این ابتکار کمیته علمی وارتقای ظرفیت را ستود وبه محترم احسان الله (احساس) مسئول راه اندازی امتحان رقابتی درولایت متذکره وظیفه سپرد که سر از روزشنبه مورخ ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۶ عملاٌ به کار های خویش آغازنماید به تعقیب محترم احسان الله (رحیمی) مسئول کمیته علمی وارتقای ظرفیت با کمال تشکری از آقای احساس افزود که طرح ارزنده به خاطر تشویق اهل معارف از خود ترتیب کرده تاجوانان بتوانند استعدادهای خویش را برملا نمایند دراخیر مجلس به خوانش دعائیه پایان یافت .